Privātuma politika

  1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politikas apraksta, kā Justīne Valdmane reģistrācijas Nr. 08079212264, adrese: Valmieras nov., Dikļu pag. “Mežiņi” (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūti personas dati, apstrādā un glabājas, ko Justīne Valdmane (interneta veikals) iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekti” vai “Jūsu ”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personu saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spējas apstiprināt, ka personas dati tiek apstiprināti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

  1. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot interneta pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu pārzinim par visiem subjektiem ir jāiesniedz personas dati.

2.4. Datu pārzini nav par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai atbildam personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

  1. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var ietekmēt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. Dzimšanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, informācija u.t.t.).

3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniedz mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

 

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

 

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 

  1. a) datu subjekti ir devis piekrišanu savu personu datu apstrādei vai konkrētiem mērķiem;

 

  1. b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekti, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

 

  1. c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

 

  1. f) apstrāde un pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kam nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākais par šo interesēm, jo ​​īpaši, un datu subjekti ir bērns.

 

3.4. Datu pārzinis glabā apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 

3.4.1. Personas dati vajadzībām tiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr vajag normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekti var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personai datu apstrādei, un nepastāv citas personas datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Izbeidzoties šajā punktā norādītajām prasībām, izbeidzas arī Datu subjektu personu datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru un/vai papīra dokumentiem, kas ir piesātinājuši attiecīgo personu sistēmu datus vai arī šos dokumentus tiek anonimizēti.

 

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot jūsu personas datu sadarbības partneriem, datu apkārtējiem, kas veicat nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu veidotājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmuma maksājumu izpildei nepieciešamas personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām prasībām, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un visuu citu nelikumīgu apstrādi.

 

  1. Datu subjekta tiesības

 

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem datiem, saņemt informāciju par apstrādi, kā arī pieprasīt jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa atjaunot savus datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pilnībā kontrolētu visus jūsu personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz valdmanej@gmail.com.

 

  1. Nobeiguma noteikumi

 

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ( Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

 

5.2. Datu pārzinim un tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.justinevaldmane.com

Saziņai

Sazinies ar mums

 Mums nav fiziska veikala, tāpēc ļoti pateicamies, ka apmeklējat mūsu interneta veikalu.

Individuālu pasūtījumu un citu jautājumu gadījumā droši rakstiet ziņu izmantojot čatu (čatbota nav) vai uz e-pastu info@justinevaldmane.com vai valdmanej@gmail.com


Seko, dalies un raksti arī sociālajos tīklos

Instagram @justine_valdmane.silk
Facebook @JustineValdmane

 

SDV Justīne Valdmane

Reģ. nr. 08079212264

PVN nodokļa maksātāja nr. LV08079212264

Legal address: Valmieras novads, Dikļu pagasts, "Mežiņi" LV-4223